Πρόγραμμα ενδουπηρεσιακής εκπαίδευσης

Positive Mental Health for Young Adults!

Positive Mental Health - Transparent Full Logo-01

In-Service Training Programme

The learning content developed for the 3 elements of the in-service training programme will focus on:
(1) unpacking the FOMO issue
(2) building the digital skills of adult educators
(3) supporting adult educators to capitalize on the ubiquity of online environments for working with their target group

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

2020-1-ES01-KA204-082053

elGreek