Πρόγραμμα Ηγεσίας Ομότιμων

Positive Mental Health for Young Adults!

Positive Mental Health - Transparent Full Logo-01

The content developed of the Positive Mental Health - Peer Leadership Programme will focus on the next 4 modules:

(1)   Understanding the different components of FOMO and how they impact the mental health of young adults.

(2)   Mental Health promotion.

(3)   Facilitating peer workshops.

(4)   Using social media to promote positive mental health

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

2020-1-ES01-KA204-082053

elGreek